Wat & Wie is mAF??

MISSIE:

mAF! stelt zich tot doel vrije participatieve inclusieve kunstenwerkplaatsen te ontwikkelen
waarbij elk kunstenaarstalent centraal staat en vormen te creëren om de
kunstenproductie daar geboren publiekelijk te articuleren.

 

VISIE (Artistiek)

“mAF! stelt zich tot doel vrije participatieve inclusieve kunstenwerkplaatsen te ontwikkelen waarbij
elk kunstenaarstalent centraal staat en vormen te creëren om de kunstenproductie daar geboren
publiekelijk te articuleren.”
mAF! beweegt zich bewust op het artistieke domein om haar maatschappelijke doelen
te verwezenlijken. De taal van kunst is universeel en subjectief begrijpbaar waardoor ze
uitermate geschikt is als bindende factor tussen verschillende groepen van mensen in
onze samenleving. Kunst geeft zowel vorm aan de innerlijke ziel van het individu als
aan de geest van de groep. Door kunstenwerkplaatsen te ontwikkelen waarbij elk
kunstenaarstalent centraal staat wil mAF! een spiegel op de wereld richten die
opgebouwd is uit een maximale verscheidenheid aan beelden, visies, interpretaties,
ideeën en fantasieën als een ideële mozaiek waarin elk beeld gelijkwaardig is. mAF!
beschouwt haar artistieke producten als een menselijke assemblage die ons dwingt om
te kijken en te luisteren naar elkaar en die ons onze individuele strijdbijlen doet inruilen
voor wederzijds begrip.
“mAF! stelt zich tot doel vrije participatieve inclusieve kunstenwerkplaatsen te ontwikkelen waarbij
elk kunstenaarstalent centraal staat”
mAF! stelt haar kunstenwerking open voor iedereen die zich uit vrije wil inschrijft in ten
minste een van de aangeboden workshops. Deze workshops worden gegeven door
specialisten-kunstenaars binnen hun vakgebied en zo ingericht dat een actieve inbreng
van de cursisten steeds vereist is om tot resultaat te komen.
Onze inclusieve kunstenwerking vertrekt vanuit de zorg en ondersteuning van jongeren
met een beperking. Specialisten-kunstenaars-lesgevers worden op voorhand voldoende
voorbereid op het omgaan met deze doelgroep en geven Hun workshops aan kleine
groepen cursisten. Onder deze begeleidingscondities neemt mAF! ook jongeren zonder
beperking op in haar werking. Enkel zo kan de inhoud van de workshops kwalitatief
aangeboden worden op maat van iedereen en komt elk kunstenaarstalent als vanzelf
centraal te staan.
We zijn er van overtuigd dat kunst zowel versterkend werkt voor de innerlijke mens als

verbindend tussen mensen onderling. Tegelijkertijd hebben we het gevoel dat mensen
met een beperking teveel op barrières stoten om zich kwalitatief artistiek te ontplooien.
Net daarom wil mAF! met haar inclusieve aanpak een brug slaan tussen mensen met
een beperking en de kunstenwereld. Dit doet ze door enerzijds de wereld van kunst en
kunsteducatie toegankelijker te maken voor mensen met een beperking en anderzijds
door specialisten-kunstenaars-lesgevers de kans te geven hun ervaringen met deze
doelgroep door te geven in het reguliere kunstencircuit zodat drempels en taboes ook
van binnenuit kunnen worden bestreden.
De kunsten zijn er voor iedereen dus moet iedereen ook even kansrijk worden om er
zich in te verdiepen.

 

VISIE (Maatschappelijk)

“mAF! stelt zich tot doel vrije participatieve inclusieve kunstenwerkplaatsen te ontwikkelen waarbij
elk kunstenaarstalent centraal staat en vormen te creëren om de kunstenproductie daar geboren
publiekelijk te articuleren.”
Naast het vrije, participatieve en inclusieve als maatschappelijk engagement wil mAF!
ook een platform bieden om kunstwerken van cursisten te tonen in de publieke ruimte.
Ongeacht het onderwerp van een kunstwerk willen we vorm en uiting geven aan een
maximale diversiteit van ideeën en beelden op onze wereld. Kunst beschikt over de
intrinsieke kwaliteit om artistiek vorm te geven aan onze diepste gedachten en
gevoelens in een universele taal die iedereen kan begrijpen. mAF! wil haar artistieke
uitingen graag delen met het grote publiek zodat we elkaar als mens beter leren
begrijpen en daarmee hopelijk ook beter leren verdragen. Hoe meer stemmen samen
spreken hoe verder hun boodschap reikt.

 

 

Wie:

 

bestuur:

 

*** lijst met namen van bestuur***